Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving t.b.v. Seksuele Intimidatie

Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving t.b.v. Seksuele Intimidatie  Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van Sportvereniging en Sportbond.

Inleiding 

De vertrouwenscontacpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot ongewenst gedrag (OG) en of seksuele intimidatie (SI), of over een concreet incident een gesprek wil met de vereniging. De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk. Maar deze vertrouwelijkheid heeft zijn grenzen: ten eerste vanwege het algemeen belang van een veilige sportomgeving en ten tweede vanwege de Nederlandse wetgeving die in bepaalde gevallen de VCP en het Dagelijks Bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken. Is dit laatste het geval, dan is er voor de VCP sprake van een conflict van taken. Dit conflict van taken kan zich vooral voordoen indien hij/zij in een vertrouwelijk gesprek op de hoogte stelt van een concreet ernstig incident van OG en of SI. Overleg tussen de VCP en het Dagelijks Bestuur van de vereniging speelt een belangrijke rol bij het oplossing van het conflict van taken. Het Dagelijks Bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar leden, de VCP zal in alle gevallen dat hij/zij op welke wijze dan ook kennis neemt van een incident m.b.t. OG en of SI dit geanonimiseerd met het Dagelijks Bestuur en de in punt 6 genoemde VCP-coördinator moeten bespreken. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid niet geschonden terwijl het Dagelijks Bestuur kan beoordelen of en hoe zij moet handelen. Alléén wanneer het Dagelijks Bestuur niet zonder nadere informatie kan handelen, zal zij d.t.v. de coördinator de VCP om die informatie vragen, waardoor de vertrouwelijkheid (deels) wordt opgeheven. Namens het Dagelijks Bestuur treedt de coördinator op  als aanspreekpunt voor de VCP. 

In onderstaand protocol wordt stapsgewijs de handelwijze van de VCP beschreven in het geval hij/zij in vertrouwen op de hoogte wordt gebracht van een incident m.b.t. OG en of SI. Ook een eventueel (intern) conflict van taken van de VCP wordt in het protocol beschreven naar te nemen acties. Het protocol blijft met de beschreven handelwijze binnen de grenzen van het functieprofiel van de VCP. 

Stappen 

1. Eerste opvang: verhaal en emoties 

Een ieder kan een beroep doen op de VCP voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot OG en of SI. De VCP is hiervoor het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging. De betrokkene moet in de eerste plaats in vertrouwen een verhaal kwijt kunnen en worden opgevangen in verband met emoties die daarbij kunnen spelen. 

De VCP moet echter vooraf twee zaken duidelijk maken: 

a. elk incident wordt geanonimiseerd met het Dagelijks Bestuur en de in punt 6 genoemde VCP-coördinator besproken omdat die de verantwoordelijkheid heeft om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en  daarnaar te handelen

b. de vertrouwelijkheid van het gesprek is begrensd: indien het Dagelijks Bestuur oordeelt dat de  veiligheid van een of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit.

2. Overleg over vervolgstappen: doorverwijzen 

Naar aanleiding van wat de VCP ter oren komt, wordt de betrokkene geïnformeerd over mogelijke vervolgstappen en over de (externe) instanties waartoe de betrokkene zich kan wenden voor de verschillende vervolgstappen. De betrokkene maakt hierin zélf een keuze of wordt doorverwezen naar instanties die bij die keuzebepaling kunnen helpen (Vertrouwenspersoon van NOC*NSF, Maatschappelijk werk, huisarts).

3. Opheffen vertrouwelijkheid 

De VCP informeert de betrokkene over de gevolgen die het incident heeft voor de stappen die de VCP moet zetten. In alle gevallen zal geanonimiseerd overleg met Dagelijks Bestuur/VCP-coördinator volgen (reeds gemeld in stap 1). Deze beoordeelt hoe vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid moet worden gehandeld. Indien dit handelen vereist dat (een deel van) de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven, zal betrokkene door de VCP hierover uitleg krijgen en om diens toestemming worden gevraagd. Bij toestemming is de vertrouwelijkheid opgeheven. Het opheffen van vertrouwelijkheid gebeurt echter ook zonder toestemming van de betrokkene, maar niet nadat: 

a. de VCP de betrokkene heeft uitgelegd waarom hij/zij deze stap moet nemen en om diens toestemming daarvoor is gevraagd;

b. het is gebleken dat er geen andere weg is dan het opheffen van de vertrouwelijkheid om het voor het Dagelijks Bestuur mogelijk te maken haar verantwoordelijkheid te nemen;

c. naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur het niet-opheffen van de vertrouwelijkheid voor  betrokkene en/of derden schade of gevaar zal opleveren en dit kan worden voorkomen  door het opheffen van de vertrouwelijkheid; 

d. er in gevallen van ernstige twijfel bij de VCP (en/of bij het Dagelijks Bestuur) aan de juistheid  van het opheffen van de vertrouwelijkheid, consultatie van zijn/haar collega op Bondsniveau heeft plaatsgevonden; Opheffen van de vertrouwelijkheid gebeurt overigens met inachtneming van alle verplichtingen die het Dagelijks Bestuur, de VCP-coördinator en de VCP hebben jegens de bescherming van de privacy van alle betrokken partijen. Met de betrokkene bespreekt de VCP de mogelijke gevolgen van deze stap en verwijst de betrokkene naar relevante hulpverlening. Tevens wordt afgesproken hoe betrokkene op de hoogte wordt gehouden van het handelen van het Dagelijks Bestuur.

Overwegingen die tot het opheffen van de vertrouwelijkheid aanleiding kunnen geven zijn: 

I. er is sprake van een ernstig strafbaar feit;

II. er is sprake van angst of onmacht aan de zijde van betrokkene om een strafbare en/of  ongewenste situatie te beëindigen;

III. er is sprake van een voor de betrokkene of derden acute onveilige sportomgeving;

IV. er is sprake van gedragingen of een situatie waarin het Dagelijks Bestuur vanuit haar  verantwoordelijkheid in het algemeen belang moet ingrijpen. In geval dat de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven omdat er sprake is van een ernstig strafbaar feit waar aangifteplicht voor geldt, zoals bij verkrachting, dan stelt de VCP d.t.v. de coördinator het Dagelijks Bestuur daarvan in kennis en zal het Dagelijks Bestuur deze verplichting tot aangifte moeten nakomen. Doet zij dat niet, dan berust deze verplichting in even grote mate bij de VCP. Deze kan echter geen aangifte doen namens de vereniging, maar doet dat dan als privé persoon.

4. Rapportage aan Dagelijks Bestuur

De VCP brengt d.t.v. de coördinator het Dagelijks Bestuur altijd op de hoogte van hetgeen een betrokkene heeft verklaard en welke afspraken met betrekking tot de doorverwijzing zijn gemaakt. Dit gebeurt geanonimiseerd, maar indien het Dagelijks Bestuur dit noodzakelijk vindt met verwijzing naar personen (zie hiervoor punt 3 opheffen vertrouwelijkheid).

5. Verslaglegging 

De VCP legt verslag van de gevoerde gesprekken en de daaruit voortvloeiende doorverwijzing en gemaakte afspraken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het standaard formulier dat hiervoor is ontwikkeld. Het registratieformulier voor de VCP Dit formulier wordt binnen de vereniging op een veilige wijze gearchiveerd. De VCP-coördinator beheert dit archief. 

Signalen 

Bij vermoedens van SI, anonieme signalen, eigen waarnemingen, of geruchten daarover, licht de VCP het Dagelijks Bestuur in. Besluit het Dagelijks Bestuur daarop tot verdere stappen, zoals nader onderzoek, dan wordt de VCP daar niet mee belast. Ook wordt de VCP niet belast met inhoudelijke taken bij een eventueel tuchtrechtelijk traject, ook al komen de signalen van hem/haar.

VCP AV Badminton Bergen op Zoom

Binnen Badminton Bergen op Zoom is er één vertrouwenscontactpersoon. Deze valt rechtstreeks onder het dagelijks bestuur binnen de vereniging.